Endret: 30 aug 2018     Opprettet: 28 mai 2013

Stillingsbeskrivelse for Vaktmestrene i Solrabben

Vaktmestertjenestens arbeidsoppgaver m.m.

1. Generelt

Vaktmestrene er ansatt på de til enhver tid gjeldende avtaler som borettslaget har med Fagforbundet på vegne av Fagforbundet Oslo og Omegn Vaktmesterforening.

Vaktmestrene er underlagt borettslages styre ved:

- leder

- eller den styret bemyndiger

2. Ansvarsområdet

Vaktmesterne skal føre regelmessig tilsyn med, og utføre nødvendig vedlikehold og stell av borettslagets bygninger, uteareal, redskap og utstyr. De er samtidig ansvarlig for borettslagets eiendeler. Dersom de oppdages feil eller mangler som vaktmesterne selv ikke kan utbedre skal styret underrettes om dette.

Vaktmesterne er ansvarlig for heising og firing av flagg på offentlige flaggdager.

1, 8, og 17 mai, samt 25 desember.

3. Bygningene

Vaktmestrene skal kontrollere trapper, ganger, kjellerrom, vindusglass, takluker, lys og låser.

Lyspærer/rør skal skiftes ved behov.

I forbindelse med ’lysrunden’ fjernes alle oppslag i oppgangen på utgangsdører, søppelskap etc. Vaktmestrene skal ellers påse av uvedkommende ting fjernes fra trapper, kjellerganger og fellesrom.

Stoppekraner for vann i kjellere må kontrolleres årlig.

- Service ovenfor beboere.

Vaktmestrene skal bytte batteri i røykvarslere samt være behjelpelig med montering av utstyr som borettslaget til enhver tid er ansvarlig for, herunder brannvarsler. Styret kan pålegge vaktmestrene slikt ettersyn og utskiftning innenfor arbeidstiden, dig uten ekstra godtgjørelse.

- Vaskerier

Vaktmestrene skal påse at vaskeriene er i god og forskriftsmessig stand. De skal sørge for at maskinene og vedlikehold av disse skjer i overensstemmelse med instruksen fra leverandøren.

Dersom feil oppstår skal vaktmesterne sørge for at disse blir utbedret omgående.

4. Utvendige fellesanlegg

Dette omfattes felles grøntanlegg, lekeplasser, parkeringsanlegget og veier.

- Søppel/søppelskap

Vaktmestrene er ansvarlig for at søppelskapene er ryddet etter søppeltømming.

Papirkurvene skal tømmes når det er nødvendig eller minimum en gang pr. uke.

Rengjøring og vask av søppelskap skal skje når nødvendig.

- Arbeid som skal utføres på sommertid/høst

Vaktmesterne skal forestå klipping av plener og stellav disse, samt stell av hekker, og busker. Kantklipper må i nødvendig grad benyttes ved fjerning av ugress langs blokker og gjerder.

Gjerder, flagg, tørkebåser, takrenner og nedløpsrør skal ettersees.

Fjerne graffitti umiddelbart etter at det er oppdaget.

Fjerne søppel borettslagets område.

Innsettelse av hageslanger og stenging av utekraner skal skje ved fare for nattefrost.

Bytte sand i sandkasser, samt fylle på støtsand rundt lekeapparater. Sand graves opp, kjøres bort. Påse at lekeapparatene er i forskriftsmessig stand.

- Arbeid som skal utføres på vintertid/vår

Vaktmestrene skal sørge for å frese/måke snø og strø inn til inngangspartiene, innkjørsler, gangveier, og parkeringsanlegg. Ned veien Vetlandsveien.

I rolige perioder hvor det ikke foreligger andre arbeidsoppgaver skal vaktmestrene etter instruks fra styret utføre andre arbeidsoppgaver som for eksempel, renhold, rydding av vaktmestrenes lokaler (garasje, verksted, lagerrom og kontor).

Lekeplassutstyr skal rengjøres og vedlikeholdes.

Krakker og benker skal pusses på.

Ansvarlig for oppsett/fjerning av juletrær.

5. Maskiner, utstyr og egne lokaler

Vaktmesterne har ansvaret for vedlikehold og renhold av arbeidsmaskiner som hører til på arbeidsstedet.

De skal sørge for at service og vedlikehold foregår nøyaktig og til riktig tid slik at maskiner og utstyr alltid er i god stand.

6. Øvrige arbeidsoppgaver

* Spesielle arbeidsoppgaver.

- Utdeling av meldinger og rundskriv.

- Sjekke tlf. svarer og e-post ved arbeidstidens begynnelse og like før arbeidstidens slutt.

- Delta på dugnader.

- Bestille skilter til postkasser og ringeklokker.

- Forberede og tilrettelegge dugnader i god tid før dugnaden.

- Bestilling av nøkler til utgangsdører.

7. Fremmede håndverkere.

I tilfelle det kreves innsats av fagfolk utenfra, skal vaktmestrene sørge for å tilrettelegge arbeidet på forhånd og yte assistanse i den utstrekning dette er praktisk og regningssvarende.

8. Administrasjon

- Ferie/fravær.

Tidspunkt for avvikling av ferie må avtales med styret i god tid senest to mnd. før avvikling i forveien iht. overenskomsten.

Dersom private gjøremål må utføres i arbeidstiden skal dette avtales med nærmeste overordnet.

Fravær skal meldes nærmest overordnet så snart som mulig, ved egenmelding.

Dersom vaktmestrene ikke kan flagge ifb. Med flaggdager må de gi beskjed eller få andre til å flagge.

-HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet)

Der det foreligger instruks m.m. iht. borettslagets HMS rutiner skal disse følges.

-Inventar og utstyrsanskaffelser

Vaktmester skal fremme begrunnede forslag for styret vedrørende nyanskaffelser og utskifting.

Arbeidstider

Den ordinære arbeidstid skal være 37,5 timer pr. uke.

Mandag –torsdag kl. 06.30-16.00, og fredag 06.30-14.00.

Taushetsplikt

Lov om borettslag § 86.

Ansatte og tillitsvalgte i et borettslag, plikter å hindre at andre får adgang til det han eller hun i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

a) noens personlige forhold eller

b) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han eller hun kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste for andre.

- Innkjøp

Alle innkjøp skal godkjennes av nærmeste overordnet, unntatt er de tilfeller som krever øyeblikkelig assistanse. I de tilfeller skal nærmeste overordnet varsles om dette.

Forbruksartikler kjøpes inn i større parti etter behov og i samråd med styret.

Vedtatt av styret Solrabben borettslag.