30 aug 2018

Styrende organer

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet og alle andelseiere i borettslaget har rett til å møte. Vedtak fattet av generalforsamlingen er bindende for både styret og andelseiere.

Valgkomite

Valgkomiteens oppgave er å få tak i andelseiere som har interesse i å sitte i styret. Andelseiere som kunne tenke seg mulighet for en plass i styret bes ta kontakt med valgkomiteen i god tid før Generalforsamling.

Styret

Styret er borettslagets utøvende organ og består av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og to til tre varamedlemmer. Borettslagets valgkomité arbeider fram forslag til styremedlemmer/varamedlemmer som legges fram for generalforsamlingen.

Styret informerer om dato for generalforsamling og frist for innsending av saker til behandling. "Ingen sak for liten, ingen sak for stor" - alle saker som vedrører borettslaget kan tas opp. Sak som ønskes behandlet må være styret i hende innen fristens utløp. Generalforsamling avholdes i april/mai/juni hvert år.

Borettslaget - lover og regler:

Driften av borettslaget er regulert i Lov om borettslag og i borettslagets vedtekter og husordensregler.

Mvh

Styret