30 aug 2018

Styrets oppgaver

  • Styret skal lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i Generalforsamling

  • Treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten gjennom lov eller vedtekter er flyttet til Generalforsamlingen

  • Behandle budsjett og foreta nødvendig regulering av felleskostnader

  • Anvise fakturaer til betaling

  • Treffe beslutninger om bruk av midler til vedlikehold og bomiljøtiltak

  • Behandle klagesaker

  • Avholde styremøter iht. lovbestemmelser og forøvrig etter behov

  • Føre protokoll fra styremøter

Mvh

Styret